• خانه
 • |
 • بایگانی
 • |
 • ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻠﯿﻤﭙﯿﺎد ﺳﺎل 1401

ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻠﯿﻤﭙﯿﺎد ﺳﺎل 1401

امتیازدهی

بدﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻠﯿﻤﭙﯿﺎد ﺳﺎل ۱۴۰۱ در ﺳﻄﺢ زﻧﺠﺎن از ﻣﯿﺎن ۲۴ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

 • رﺗﺒﻪ اول: ﺗﯿﻢ ﺷـﻤﺎره ۱۸: ﻧﺮﮔﺲ ﻧﺠﻔﯽ، رﻗﯿﻪ ﺳـﻠﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺮﺿـﯿﻪ رﺳـﺘﻢﺧﺎﻧﯽ؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣـﺪرﺳﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ۲ زﻧﺠﺎن
 • رﺗﺒﻪ دوم: ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎره ۱۶: ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯿﻠﻮ، ﯾﮑﺘﺎ ﭘﯿﺮای، ﻣﻬﺪﯾﺲ ﻓﻮﻻدی؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ۱ زﻧﺠﺎن
 • رﺗﺒﻪ ﺳﻮم: ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎره ۴: ﺳﺎره رﺣﯿﻤﯽ، آﻧﯿﺴﺎ ﻫﺎﺷﻤﻠﻮ، ﯾﺴﻨﺎ اﻣﺎﻧﯽ؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ۲ زﻧﺠﺎن
 • رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم: ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎره ۲۰: ﻣﻬﻨﺎ ﺷﺎﻫﻤﺮادی، ﻣﻠﯿﮑﺎر ﺧﺴـﺮوی، ﻣﻬﺴﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ واﻻ، زﻫﺮا اﺣﻤﺪی؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺣﻀﺮت زﻫﺮا
 • رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ: ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎره ۱۰: ﺛﻨﺎ ﺣﺴﻨﯽ، ﺛﻨﺎ رﺣﻤﺘﯽ، ﺑﺎران ﺑﻼﻟﯽ؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن۲ زﻧﺠﺎن
 • رﺗﺒﻪ ﺷـﺸﻢ: ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎره ۲۲: آﻧﺎﻫﯿـﺪ اﻗﺒﺎﻟﯽ اﺳـﻔﻨﺪآﺑﺎدی، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴـﻨﯽ، ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺣﻨﯿﻔﯽ؛ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ از دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن درﺧﺸﺎن ﺧﺮﻣﺪره
 • رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ: ﺗﯿﻢ ﺷـﻤﺎره ۲: اﻣﯿﺮﺣﺴـﯿﻦ ﻧﺼـﯿﺮی، اﻣﯿﺮرﺿﺎ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ، اﻣﯿﺮاﺑﻮﻟﻔﻀﻞ داوودی؛ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ از ﻣﺪرﺳـﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ۱ و ﺧﻮارزﻣﯽ زﻧﺠﺎن
 • رﺗﺒﻪ ﻫﺸـﺘﻢ: ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎره ۱۲: زﻫﺮا ﻣﺠﺘﻬـﺪی، ﺳـﺎرا ﻧﺒﯽﻟﻮ، زﻫﺮا ﻗﻨـﺎﻋﺖﭘﯿﺸﻪ؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣـﺪرﺳﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ۲ زﻧﺠﺎن

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﯾﺎﺿـﯿﺎت اﺻـﻔﻬﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دارد و اﻣﯿﺪ دارد ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳـﺘﺎن، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﻣﻬﺪی داراﯾﯽ
رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها