اهداف خانه علم

ایجاد انگیزه‌، علاقه‌مندی خانه علم

ایجاد انگیزه‌ و علاقه‌مندی به علوم پایه و تفکر در مباحث علوم پایه

انگیزه خانه علم برقراری ارتباط میان دانشگاه و جامعه

برقراری ارتباط میان دانشگاه و جامعه از طریق ارایه مطالب و نتایج علمی به زبان ساده برای عموم

رشد و پرورش استعدادهای درخشان در علوم پایه​

رشد و پرورش استعدادهای درخشان در علوم پایه

بررسی و پژوهش درباره مسائل و مشکلات عمومی

بررسی و پژوهش درباره مسائل و مشکلات عمومی، آموزشی و فرهنگی رشته‌های علوم پایه و ارایه راهکارهای مناسب