برنامه درسی خانه علم

برنامه زمانی دوره‌ها، کلاس‌ها، رویدادها یا برنامه‌های آموزشی خانه علم در تقویم زیر نمایش داده شده است.

دانش‌آموزان و مخاطبان خانه علم می‌توانند با استفاده از این تقویم از زمان برگزاری کلاس‌ها، دوره‌ها، یا رویدادهای خانه علم و همچنین از تغییرات احتمالی در زمان برگزاری آن‌ها مطلع شوند.

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details