شورای علمی خانه علم

بابک کریمی

استاد‌تمام دانشکده شیمی

مهدی دارائی

استادیار دانشکده علوم زمین

سعید کرمی‌ زرندی

سعید کرمی‌ زرندی

استادیار دانشکده ریاضی

احسان احدی اخلاقی

احسان احدی اخلاقی

استادیار دانشکده فیزیک

فهیمه ورمقانی

فهیمه ورمقانی

استادیار دانشکده شیمی

مهتاب افلاکی

استادیار دانشکده علوم زمین

مجتبی خراسانی

مجتبی خراسانی

استادیار دانشکده شیمی

حمید هادی علیجانوند

حمید هادی علیجانوند

استادیار دانشکده علوم زیستی

استادیار دانشکده فناوری اطلاعات

سایر اعضای خانه علم

Ehsan Nedaaee Oskoee

احسان ندایی اسکویی

دانشیار دانشکده فیزیک

رشید زارع‌ نهندی

استادتمام دانشکده ریاضی

ناصر نیک‌فرجام

استادیار دانشکده شیمی

سعاد ورسائی

سعاد ورسائی

دانشیار دانشکده ریاضی