معرفی خانه علم

یکی از وظایف عمده دانشگاه‌ها ارتقای سطح دانش و فرهنگ علمی جامعه پیرامون خود است. برای دستیابی به این هدف، دانشگاه باید در ارتباط مستمر و نزدیک با آحاد جامعه به‌ویژه نسل جوان از قبیل دانش‌آموزان و دانشجویان بوده و در این راستا تعامل مناسبی داشته باشد.

با توجه به اینکه علوم پایه مبانی دانش و تفکر مورد نیاز جهت گسترش کاربردهای علم و فناوری را فراهم می‌آورد و همچنین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه‌ زنجان با هدف آموزش و پژوهش در شاخه‌های مختلف علوم پایه تأسیس شده است، موضوع ترویج و تشویق علوم پایه مابین آحاد جامعه و نسل جوان از جمله اهداف این دانشگاه به شمار می آید. خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان جهت نیل به اهداف فوق الذکر به‌ویژه با هدف ارتقای سطح دانش و فرهنگ علمی استان زنجان و یکپارچه‌ کردن و سازمان‌دهی فعالیت‌های مورد نیاز توسط دانشگاه تأسیس شده است.

«از دانشگاه فرزندان خود دیدن فرمایید»