هفتمین دوره‌ی مدرسه علوم زمین

هفتمین مدرسه علوم زمین

هفتمین مدرسه علوم زمین، دانشگاه علوم پایه زنجان از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در چهار روز به صورت حضوری برگزار خواهد گردید.

ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻠﯿﻤﭙﯿﺎد ﺳﺎل 1401

بدﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﯾﻠﯿﻤﭙﯿﺎد ﺳﺎل ۱۴۰۱ در ﺳﻄﺢ زﻧﺠﺎن از ﻣﯿﺎن ۲۴ ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ: رﺗﺒﻪ اول: ﺗﯿﻢ ﺷـﻤﺎره ۱۸: ﻧﺮﮔﺲ ﻧﺠﻔﯽ، رﻗﯿﻪ ﺳـﻠﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺮﺿـﯿﻪ رﺳـﺘﻢﺧﺎﻧﯽ؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣـﺪرﺳﻪ ﻓﺮزاﻧﮕﺎن ۲ زﻧﺠﺎن رﺗﺒﻪ دوم: ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎره ۱۶: ﺷـﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯿﻠﻮ، ﯾﮑﺘﺎ ﭘﯿﺮای، ﻣﻬﺪﯾﺲ ﻓﻮﻻدی؛ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻬﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ […]

برگزاری شانزدهمین دوره مسابقه تیمی ایلیمپیاد توسط خانه علم

شانزدهمین دوره مسابقه ایلیمپیاد (A-Lympiad) با استقبال چشمگیر دانش‌آموزان زنجانی و با حضور 24 تیم دانش‌آموزی سه‌نفره از زنجان و برخی دیگر از شهرهای استان زنجان در تاریخ 25 آذر 1401 برگزار گردید. مسابقه مذکور در بیش از ۹۰ مدرسه در هلند و مدارس بیش از ۱۵ کشور دنیا به مرکزیت مؤسسه تحقیقاتی فرودنتال کشور […]

فراخوان ثبت‌نام شانزدهمین دوره مسابقه تیمی A-Lympiad

ایلیمپیاد

این مسابقات چیزی شبیه المپیاد ریاضی است با این تفاوت که مخصوص کاربردهای ریاضی است و در تیم های سه نفره از میان دانش آموزان پایه های نهم، دهم و یازدهم برگزار می‌شود. این مسابقه توسط موسسه فرودنتال هلند و دانشگاه اوترخت در بیش از ۹۰ مدرسه در هلند و بیش از ۱۵ کشور مطرح […]

بازدید دکتر محمدعلی زلفی‌گل

بازدید وزیر علوم از غرفه فیزیک خانه علم زنجان

دکتر محمدعلی زلفی‌گل، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر هاشم داداش‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان و هیات همراه، روز دوشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱ در سفر یکروزه به استان زنجان، از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید کردند.