چرا رنگ‌ اقیانوس در مکان‌های مختلف متفاوت است؟

همان‌طور که ژن کارل فلدمن، اقیانوس‌شناس ناسا اشاره می‌کند: “آب اقیانوس آبی رنگ نبوده و شفاف است. رنگ سطح آن در بیش‌تر موارد، بر اساس مواد موجود در آب، ارتفاع عمقی اقیانوس و جنس و رنگ کف آن تعیین می‌شود.” بنابراین، در حالی که آب اقیانوس ممکن است آبی به نظر برسد، در واقع آبی نیست، بلکه شفاف است.