بازدید دانش‌آموزان دبیرستان فاطمیه آب‌بر از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌‌آموز‌ان «دبیرستان دخترانه فاطمیه» آب‌بر شهرستان طارم بود. در این بازدید ۳۳ دانش‌آموز از پایه‌ی دهم و دوازدهم رشته تجربی به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. طی این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جذابیت‌های رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان شهید بهشتی 1 از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان «شهید بهشتی 1» شهر زنجان بود. در این بازدید ۱۰۰ دانش آموز متوسطه اول از پایه‌ی هفتم و هشتم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. طی این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و رشته‌های علوم پایه و جذابیت‌های هر کدام آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان این دبیرستان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان هنرستان تلاش از خانه علم (گروه دوم)

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان گروه دوم دانش‌‌آموز‌ان «هنرستان تلاش» بود. در این بازدید ۴۳ دانش آموز از پایه‌ی دهم و یازدهم حسابداری و کامپیوتر به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان این هنرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان این هنرستان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.
لازم به توضیح است که خانه علم در تاریخ 9 اردیبهشت 1402 نیز افتخار میزبانی از گروه اول دانش‌آموزان این هنرستان را داشت. گزارش بازدید اول از این لینک قابل دسترس است.

بازدید دانش‌آموزان هنرستان تلاش از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌آموز‌ان «هنرستان تلاش» زنجان بود. در این بازدید ۴۰ دانش آموز از پایه‌ی دهم و یازدهم حسابداری و کامپیوتر این هنرستان شهر زنجان به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان الزهرا سجاس از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲، میزبان دانش‌آموز‌ان «دبیرستان دخترانه الزهرا» از شهرستان سجاس استان زنجان بود. در این بازدید ۵۳ دانش‌آموز از پایه‌ی دهم و یازدهم تجربی به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر، علوم زمین و اتاق تفکر بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه، گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه هاجر از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در اول اسفند ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان دبیرستان دخترانه هاجر زنجان بود. در این بازدید ۴۴ دانش آموز از پایه‌ی هفتم و نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. طی این بازدید، دانش‌آموزان این دبیرستان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هشت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم زمین، علوم کامپیوتر، اتاق تفکر و غرفه فناوری بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور این دانش‌آموزان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.

بازدید مدرسه دخترانه مولوی از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان دبیرستان دخترانه مولوی زنجان بود. در این بازدید ۴۰ دانش آموز از پایه‌ی هشتم و نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه الزهرا از خانه علم (گروه دوم)

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میزبان گروهی دیگر از دانش‌‌آموز‌ان مدرسه‌ی دخترانه الزهرا بود. در این بازدید ۵۸ دانش آموز از پایه‌ی هشتم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. لازم به ذکر است که در تاریخ 17 بهمن 1401 گروه اول دانش‌آموزان این دبیرستان از خانه علم بازدید نموده بودند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.

بازدید مدرسه دخترانه الزهرا از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ ۱۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌ آموز‌ان مدرسه‌ی دخترانه الزهرا بود. در این بازدید ۶۲ دانش آموز از پایه‌ی هشتم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم آن پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم بازدید کردند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان در غرفه‌های خانه علم ارائه شده است.

بازدید دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه نمونه بسیج از خانه علم

خانه علم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در تاریخ‌ شش بهمن‌ماه ۱۴۰۱، میزبان دانش‌‌آموز‌ان دبیرستان دخترانه نمونه بسیج زنجان بود. در این بازدید ۳۵ دانش‌آموز از پایه‌ی نهم به بازدید از خانه علم و نمایشگاه شگفتی‌های علم پرداختند. در این بازدید، دانش‌آموزان در برنامه‌ای ۱۵۰ دقیقه‌ای، از هفت غرفه‌ی علمی‌-‌آموزشی خانه علم شامل غرفه فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم زیستی، علوم زمین، اتاق تفکر و غرفه فناوری بازدید کردند و با جنبه‌هایی از رشته‌های علوم پایه آشنا شدند. در ادامه گزارشی تصویری از حضور دانش‌آموزان این دبیرستان در غرفه‌های نمایشگاهی خانه علم ارائه شده است.