جدول زمان‌بندی مصاحبه با متقاضیان همکاری با خانه علم

از دانشجویان عزیز دانشگاه تحصیلات تکمیلی که در پی فراخوان خانه علم، فرم درخواست همکاری را تکمیل نموده‌اند، درخواست می‌شود بر اساس ترتیب زمانی مندرج در جدول زیر، در روز شنبه مورخ 23 دی 1402 برای مصاحبه در خانه علم حضور یابند.