رویداد شب رصدی – بارش شهابی برساوشی

معاونت دانشجویی-فرهنگی با همکاری خانه علم قصد برگزاری یک رویداد شب رصدی برای مشاهده بارش شهابی 21 مرداد موسوم به بارش شهابی برساوشی دارد (همراه با رصد مشتری، زحل، ماه،‌ صورت های فلکی و آسمان عمیق).