11 شهریور 1402
 • جلسه اول نجوم رصدی ، شنبه 11 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
12 شهریور 1402
 • جلسه دوم نجوم رصدی، یکشنبه 12 شهریور 1402

  16:00 - 18:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
13 شهریور 1402
 • جلسه سوم نجوم رصدی، دوشنبه 13 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
18 شهریور 1402
 • جلسه چهارم نجوم رصدی، شنبه 18 شهریور 1402

  21:00 - 22:30
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
19 شهریور 1402
 • جلسه پنجم نجوم رصدی، یکشنبه 19 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details
20 شهریور 1402
 • جلسه ششم نجوم رصدی، دوشنبه 20 شهریور 1402

  20:00 - 22:00
  مدرس: آقای مصطفی سپهوند

  See more details