۱۰ اسفند ۱۴۰۲
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
۲۴ اسفند ۱۴۰۲
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
 • ریاضی پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • ریاضی پایه ششم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:15 تا 13:30

  See more details
 • ریاضی پایه نهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:30 تا 13:00

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم علیخانی)، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم علیخانی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه‌ هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:30

  See more details
 • ریاضی پایه هشتم(خانم فلسفی)، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم فلسفی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:00 تا 16:30

  See more details
 • ریاضی پایه هفتم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 13:30 تا 14:45

  See more details
 • ریاضی پایه پنجم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم شهرائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:45 تا 16:00

  See more details
 • ریاضی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دارائی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • زیست پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 15:30 تا 17:00

  See more details
 • زیست پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: خانم دکتر نوروزی
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 14:00 تا 15:30

  See more details
 • شیمی پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details
 • شیمی پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: آقای بهشتی فرد
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 10:00 تا 11:15

  See more details
 • فیزیک پایه دهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 12:30 تا 14:00

  See more details
 • فیزیک پایه یازدهم، پنج‌شنبه ۰۱ فروردین ۱۴۰۳

  مدرس: آقای اصغری
  روز برگزاری: پنج‌شنبه هر هفته
  ساعت: 11:15 تا 12:30

  See more details