تصویر نجومی روز ناسا: مارپیچ زمان

توضیح: از زمان شروع جهان به این سو، چه اتفاقی افتاده است؟
مارپیچ زمانی نشان داده شده در اینجا، دارای چند نکته برجسته است: در مرکز مارپیچ انفجار بزرگ یا مَه‌بانگ (Big Bang) قرار دارد، جایی که زمان، همانطور که می‌دانیم، حدود 13.8 میلیارد سال پیش آغاز شد.
در عرض چند میلیارد سال، اتم‌ها شکل گرفتند، سپس ستاره‌ها از اتم‌ها، کهکشان‌ها از ستاره‌ها و گازها شکل گرفتند، خورشید ما تشکیل شد و به زودی زمین ما حدود 4.6 میلیارد سال پیش شکل گرفت.
زندگی بر روی زمین حدود 3.8 میلیارد سال پیش آغاز شد، پس از آن سلول‌ها و سپس فتوسنتز در طی یک میلیارد سال آغاز شدند. حدود 1.7 میلیارد سال پیش، حیات چند سلولی روی زمین شروع به شکوفایی کرد. ماهی‌ها حدود 500 میلیون سال پیش شروع به شنا کردند و پستانداران حدود 200 میلیون سال پیش شروع به راه رفتن روی خشکی کردند.
انسان برای اولین بار تنها حدود 6 میلیون سال پیش ظاهر شد و اولین شهرها را تنها حدود 10000 سال پیش ساخت. مارپیچ زمانی که نشان داده شده است در آنجا متوقف شده است، اما ممکن است پرواز فضایی انسان که تنها 75 سال پیش آغاز شده است، هم به آن اضافه شود و البته هوش مصنوعی مفید نیز تنها در چند سال گذشته شروع به کار کرده است (و می‌شود به این مارپیچ اضافه شود-م).
منبع: ناسا